var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-333696-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); _gaq.push(['_trackPageLoadTime']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
 • 2006年04月05日

  国际NTP服务器ip列表

  分类:

  电脑的时间放置不理的话过不久就会出现误差。
  这个误差会反映在email送信时刻的time stamp上,会反映在你的论坛帖子发表时刻上。至少我遇到过这个问题。
  网络上有ntp(network time protocol)服务器,提供当前的时刻。我们可以将本地的时刻与ntp服务器的时刻进行同步。

  目的如下:
  1,启动时用ntpdate进行时刻修正。
  2,启动中,通过ntpd进行时刻校正的同时,将各个客户端电脑的时刻也进行同期校正。
  3,如果不能找到ntp服务器,那么就使用local time,同时同步客户

  全世界约有100多个ntp服务器,从下面地址找一个离你最近的
  http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock1a.html

  CERNET时间服务提供者列表 (http://www.time.edu.cn/mem.htm)    [ 查看各个服务器的状态 ]

  域名地理位置负责人邮件电话
  1s1a.time.edu.cn北京邮电大学王振华wzhdl at bupt.edu.cn010-62283044-8003
  1s1b.time.edu.cn清华大学李艳玲liyl02 at mails.tsinghua.edu.cn010-62792161-204
  1s1c.time.edu.cn北京大学马皓mah at pku.edu.cn010-62753007
  1s1d.time.edu.cn东南大学徐加羚jlxu at njnet.edu.cn025-3794342-309
  1s1e.time.edu.cn清华大学刘亚娟liuyj at cernet.edu.cn010-62784049
  2s2a.time.edu.cn清华大学李艳玲liyl02 at mails.tsinghua.edu.cn010-62792161-204
  2s2b.time.edu.cn清华大学李艳玲liyl02 at mails.tsinghua.edu.cn010-62792161-204
  2s2c.time.edu.cn北京邮电大学王振华wzhdl at bupt.edu.cn010-62283044-8003
  2s2d.time.edu.cn西南地区网络中心刘瑶nic at cdnet.edu.cn 
  2s2e.time.edu.cn西北地区网络中心丁惠宁dhn at xanet.edu.cn029-2669037
  2s2f.time.edu.cn东北地区网络中心毛宇maoy at neu.edu.cn024-23966854
  2s2g.time.edu.cn华东南地区网络中心瞿庆海qqh at sjtu.edu.cn021-62932901-8101
  2s2h.time.edu.cn四川大学网络管理中心郑炳伦zhengbl at scu.edu.cn028-85414820
  2s2j.time.edu.cn大连理工大学网络中心于广辉 ygh at dlut.edu.cn0411-4708642
  2s2k.time.edu.cnCERNET桂林主节点胡进坤jinkun at mailbox.gxnu.edu.cn0773-5845246
  2s2m.time.edu.cn北京大学马皓mah at pku.edu.cn010-62753007

  NameIP AddressLocation
  time-a.nist.gov129.6.15.28NIST, Gaithersburg, Maryland
  time-b.nist.gov129.6.15.29NIST, Gaithersburg, Maryland
  time-a.timefreq.bldrdoc.gov132.163.4.101NIST, Boulder, Colorado
  time-b.timefreq.bldrdoc.gov132.163.4.102NIST, Boulder, Colorado
  time-c.timefreq.bldrdoc.gov132.163.4.103NIST, Boulder, Colorado
  utcnist.colorado.edu128.138.140.44University of Colorado, Boulder
  time.nist.gov192.43.244.18NCAR, Boulder, Colorado
  time-nw.nist.gov131.107.1.10Microsoft, Redmond, Washington
  nist1.symmetricom.com69.25.96.13Symmetricom, San Jose, California
  nist1-dc.glassey.com216.200.93.8Abovenet, Virginia
  nist1-ny.glassey.com208.184.49.9Abovenet, New York City
  nist1-sj.glassey.com207.126.98.204Abovenet, San Jose, California
  nist1.aol-ca.truetime.com207.200.81.113TrueTime, AOL facility, Sunnyvale, California
  nist1.aol-va.truetime.com64.236.96.53TrueTime, AOL facility, Virginia

  分享到:

  历史上的今天:

  版权的终结 2006年04月05日